ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО
МАКАЗА - 2001 КИРКОВО main menu

Home About Services Testimonial Contact

Добре дошли

Територията на дружеството е около 35 000 хектара. Релефът е предимно хълмисто-предпланински и с надморска височина от 260 до 1463 м.н.в. Най високата точка на територията на дружеството е връх "Вейката" - 1463 м. , който в географско отношение е и най южната точка на България.

Благоприятният релеф, дървесината и храстовата растителност, наличните поляни и голи площи, реките и язовирите, създават добри условия за развитието на дивеча и рибата, което от своя страна дава добри възможности за развитието на ловен и риболовен туризъм.

За нас

В дружеството членуват 400 ловци разделени в девет дружинки.

Дружеството извършва активна дейност за поддържане на биоразнообразието в региона с изграждането на хранилки и поилки за дивеча.

През няколко години внася нови пернати и зайци за обновяване на кръвната линия.

Переодично зарибява горните течения на реките с пъстърва а микроязовирите със шаран, толстолоб, бяла риба и щука.

Лов и риболов в Кирково

Дивеч

На територията на дружеството се отстрелват диво прасе, сърна, заек, лисица и вълк.

От пернатия дивеч основно патица, яребица и кеклик.

Риба

Риболовците могат да хвърлят за кефал, мряна, уклей и скобар в реките Върбица и Кирковска.

В язовир Мъглене има шаран, толстолоб, каракуда, бяла риба, щука, кефал, костур и уклей.

Билки и гъби

Докато си правите ловния излет и ако нямате слука можете да се приберете с торба от свеж планински чай от мащерка, риган и жълт кантарион.

Горски ягоди или различни видове гъби.

Гюмюрджински Снежник

Защитена местност “Гюмюрджински снежник” е с площ 1926,40 ха. Обявена със заповед № РД-153 от 21.02.2003 г. на Министерството на околната среда и водите по предложение на Българо-швейцарската програма за опазване на биологичното разнообразие, Българското дружество за защита на птиците и Лесотехническия университет с цел опазване на вековни гори и находища на застрашени видове. Обхваща част от рида Гюмюрджински снежник и връх “Вейката” . Намира се на територията на община Кирково, в землищата на с. Долно Къпиново, с. Горно Къпиново, с. Чакаларово, с. Кремен, с. Шумнатица. Защитената местност включва букови, буково-елови и яворови гори на възраст над 100 години. Отделни дървета са по-стари от 300-400 години. Тук се срещат 11 растителни вида, включени в Червената книга на България. Сред тях са тисът, джелът и казашката хвойна. Това е единственото място в Източните Родопи където се среща застрашеният родопски крем (Lilium rhodopaeum ). От птиците и животните, включени в Червената книга на България, тук могат да бъдат видяни скалния орел (Aquila chrysaetos), малкия ястреб (Accipiter nisus), осояда (Pernis apivorus), черния (Dryocopus martius) и белогърбия кълвач (Dendrocopos leucotos) и мечката (Ursus arctos).

Контакти

Ловно рибарско дружество

Маказа - 2001 Кирково

ПК 6884

Кирково

Общ. Кирково

Обл. Кърджали

тел: 0887245166

E-mail: lrd_kirkovo@abv.bg